SEJARAH

Dengan berkah dan rahmat Allah SWT guna mencapai tujuan: “memancarkan pendidikan luas tentang islam sehingga pesantren ini dapat mengeluarkan sebanyak-banyaknya orang yang cakap dan luas kepahamannya tentang agama islam, rajin berbakti dan beramal kepada masyarakat berdasarkan taqwa (=takut dan tunduk) kepada Allah sehingga menjadi anggota masyarakat yang berilmu (=terpelajar), beramal dan bertaqwa”, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka PONDOK MODERN SUMBER DAYA AT TAQWA (POMOSDA), di desa Tanjunganom kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk Jawa Timur dengan kegiatan belajar mengajar TARBIYATUL MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (ISLAMIC TRAINING COLLEGE), menjanjikan “kesiapan insan masa depan sebagai hamba Allah yang ‘arifun billah supaya menjadi sumber daya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mengaktualisasikan penghayatan dan pengamalan pancasila”.